QR Code กลุ่มภาคีเครือข่าย

ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม QR Code
1. กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วง หิมพานต์ (ป้าพิกุล) ผู้รับผิดชอบ ดร.ชัชชัย สุจริต
2. ผึ้งทองฟาร์ม ผู้รับผิดชอบ ดร.ชัชชัย สุจริต
3. จิราภา ขนมเทียนเสวยผู้รับผิดชอบอ.วรรณกนก เขื่อนสุข และ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
4. วิสาหกิจ F&K Mulberry ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังกอง ผู้รับผิดชอบ ดร. สิริวดี พรมน้อยและดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
6. กลุ่มแม่บ้านอาหารไทยตำบลเด่นชัย
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
7. ฟาร์มผึ้งชัยอารีย์
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
8. ร้านเพื่อนไม้
ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
9. วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
10. ผ้าทอชุมชนบ้านค้างปินใจ
ผู้รับผิดชอบ
ดร. สุประวีณ์ อ่อนจันทร์