บรรยากาศการออกบูตของกลุ่มภาคีเครือข่าย otop อุตรดิตถ์ แพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติThe 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local
Development
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

You may also like...