ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ประจำวันที่ 20-21 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ประจำวันที่ 20-21 เมษายน 2562

You may also like...