ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 8-9 มิถุนายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง Co – Working อาคาร INNOVATIVE STARTUP
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

You may also like...