กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง Co – Working อาคาร INNOVATIVE STARTUP
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
• โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09.30 – 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการสร้างแบรนด์ และการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์”
• โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังกาบ บุญสูง
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์”
• โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังกาบ บุญสูง
11.15 – 11.45 น. บรรยาย หัวข้อ “การยื่นจดตราสัญลักษณ์”
• โดย นายสกลวัฒน์ กมลงาม
11.45 – 12.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบโดยใช้ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX)”
• โดย นายธีระ หล่อหลอม
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการทำช่องทางการตลาด E-Commerce”
• โดย อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การทำการตลาด On-line (@Line, Facebook และ Website)ในยุคดิจิตอล”
• โดย อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์

15.15 – 17.15 น. ปฏิบัติการกลุ่ม การทำการตลาด E-Commerce ผ่านทางช่องทาง Line, Facebook และเว็บไซต์
• โดย อาจารย์ ดร.ชัชชัย สุจริต อาจารย์ สิริวดี พรหมน้อย
อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ นายธีระ หล่อหลอม และนายสกลวัฒน์ กมลงาม
*กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

You may also like...