การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชรช้าง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ได้จัดโครงการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน”

ณ ห้อง Co-working Space อาคาร Innovative Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดยในช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. มีการนำเสนอโครงการช่องทางกลไกการขอรับทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ จากธนาคารออมสิน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย

และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรม สำหรับอาจารย์นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และการจับคู่นักวิจัยกับโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้ประกอบการโดยมีอาจารย์และผู้ประกอบการ เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน

You may also like...