เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
2. อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
3. .อาจารย์ จันทิมา ปกครอง
4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
6. อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข
7. อาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ ถนอมพงษ์ชาติ