เกี่ยวกับเรา

สารจากผู้บริหาร

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรหลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ทำการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยอยู่บนพื้นฐาน ของการเพิ่มคุณภาพบนแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเน้นรูปแบบความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ดำเนินงานในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้คำปรึกษา พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ โดยนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยลงสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและตอบสนองต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่สามารถเข้ามารับคำปรึกษา บ่มเพาะธุรกิจหรือการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก วิเคราะห์วิจัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจในพื้นที่เกี่ยวข้องต่อไป