สมาชิกในเครือข่าย

ภายในจังหวัด อุตรดิตถ์

ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม สถานที่ติดต่อ ระดับของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลัก
1. กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วง หิมพานต์ (ป้าพิกุล) ผู้รับผิดชอบ ดร.ชัชชัย สุจริต 40 หมู่ 2 บ้านตีนดอย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 ติดต่อ : คุณพิกุล บุญเมิง โทร 086- 2052720 กลุ่ม B : กลุ่มเอกลักษณ์สร้างคุณค่า (4 ดาว)
2. ผึ้งทองฟาร์ม ผู้รับผิดชอบ ดร.ชัชชัย สุจริต 59 ม.5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230  โทร 0 5582 5236 กลุ่ม D : กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
3. จิราภา ขนมเทียนเสวยผู้รับผิดชอบอ.วรรณกนก เขื่อนสุข และ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง 165  ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53๐๐๐ นางจิราภา คชนิล โทร 0865910432กลุ่ม B : กลุ่มเอกลักษณ์สร้างคุณค่า  
4. วิสาหกิจ F&K Mulberry ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง 151/17 หมู่ 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์ 53210 โทร 0839510821กลุ่ม C : กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังกอง ผู้รับผิดชอบ ดร. สิริวดี พรมน้อยและดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 97 หมู่1 บ้านวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า   จ.อุตรดิตถ์ 53160 นางสอิ่ง มีใส โทร.087-1940062 กลุ่ม D : กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา      (หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ1)    

ภายในจังหวัด แพร่

ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม สถานที่ติดต่อ ระดับของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลัก
1. กลุ่มแม่บ้านอาหารไทยตำบลเด่นชัย
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
602 หมู่ 11
ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
54140
โทร 090-8924521
กลุ่ม C : กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
2. ฟาร์มผึ้งชัยอารีย์
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
25 ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทร 082 -3693953
กลุ่ม B : กลุ่มเอกลักษณ์สร้างคุณค่า
(4 ดาว)
3. ร้านเพื่อนไม้
ผู้รับผิดชอบ
ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
199/1 หมู่ 2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ. แพร่
54130
นายรพี ยินดีผล
โทร085-8666221
กลุ่ม C : กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
(3 ดาว)
4. วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
291 ม.5 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ป้าเสงี่ยม
โทร : 089-8513048
กลุ่ม C : กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
(3 ดาว)
5. ผ้าทอชุมชนบ้านค้างปินใจ
ผู้รับผิดชอบ
ดร. สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
บ้านเลขที่ 1 บ้านค้างปินใจ หมู่ 4 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร : 096- 879
4782
กลุ่ม D : กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1)