วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้-ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ ออกแบบบรรจุภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๐ กลุ่ม ๑๐  ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๑ ระดับ

3. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างแบรนด์ การสร้าง/ขยายตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด off Line / one-line อย่างน้อย 1 ทาง

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในกลุ่ม OTOP ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่