ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคาร INNOVATIVE STARTUP
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ +66(0) 55416601-20 ต่อ 1376, 1373
โทรสาร +66(0) 55411020
โทรศัพท์มือถือ 08-1532-7507 (สำนักงาน)
Website: http://nsp.uru.ac.th/
Email: nsp_uru@hotmail.com